Domů > Nabídka KLASTRu

Nabídka KLASTRu

1. Nabídka na provádění biologického monitoringu provozu bioplynové stanice. Nabídka laboratoře ZDE

 

2. Odborné studie 

1. Oblast optimalizace a automatizace procesu anaerobní digesce

 • Studie stavu techniky způsobu měření, regulace a automatizace bioplynových stanic
 • Studie kritických stavů a jejich zjištění pomocí měřitelných fyzikálně-chemických parametrů v provozních podmínkách bioplynových stanic
 • Studie provozních zkoušek měření a regulace navržených veličin a algoritmů v praxi
 • Studie návrh sady měření a regulace pro komerční využití v praxi
 • Studie výroba prototypu pro komerční použití
 • Studie využití výstupů bioplynové stanice jako hnojiva nebo substrátu

2. Oblast předúprava surovin a využití nových surovin pro výrobu bioplynu

 • Studie současného stavu poznání vlivu termotlaké hydrolýzy na rozložitelnost různých surovin s popisem použití různých tlaků a teplot pro rozklad surovin
 • Studie výroby bioplynu ze směsných komunálních odpadů a dalších směsných materiálů
 • Studie testování výtěžnosti bioplynu z dalších směsných materiálů zejména z některých vedlejších živočišných odpadů
 • Studie mechanické přípravy surovin pro výrobu bioplynu ze směsného komunálního odpadu nebo odpadů z prošlých či poškozených balených potravin
 • Studie tepelných bilancí bioplynové stanice pro poskytnutí dostatečného zdroje tepla na provoz termotlaké hydrolýzy
 • Návrh komerční linky na zpracování směsného komunálního odpadu pro výrobu bioplynu
 • Návrh komerční linky zapracování surovin vyžadujících hydrolýzu

3. Oblast čištění bioplynu

 • Studie současného stavu čištění bioplynu, technologické způsoby, ekonomické a environmentální přínosy
 • Návrh komerčně uplatnitelného zařízení využívajícího metody čištění bioplynu
 • Možnost změny kvality bioplynu řízením procesu či změnou technologie výroby bioplynu
 • Možnosti výroby vodíku během procesu anaerobní digesce
 • Uplatnitelnost vyčištěného bioplynu
 • Technicko – ekonomická studie nákladovosti čištění bioplynu

4.  Zvýšení energetické účinnosti bioplynových stanic a zvýšení environmentálních přínosů

 • Analýza možností využití tepla z bioplynových stanic
 • Analýza možností dalšího zvýšení energetické efektivity
 • Návrh technického řešení využití tepla pro modelovou bioplynovou stanici
 • Možnost zlepšení vlivu na životní prostředí a zlepšení pracovního prostředí
 • Návrh malé kompaktní úpravny vody pro turbíny využívající odpadní teplo
 • Návrh bioplynové stanice se špičkovou výrobou elektřiny

5.  Vývoj výrobků regionální výrobní kapacity

 • Návrh vývoje sběrného vozu jako nástavby na podvozek nákladního auta sloužící ke sběru a svozu biomasy a bioodpadu k bioplynové stanici
 • Studie potřebných výrobků pro stavbu modelové bioplynové stanice

 

3. Odborné poradentství ve výstavbě a provozu bioplynové stanice