Domů > O bioplynu

O bioplynu

Spousta lidí si bioplynové stanice spojuje s kauzami, kdy politici a občané konkrétního města či obce v České republice vystoupili proti jejímu postavení. Často tomu bylo díky jednomu či dvěma medializovaným případům z dávnější doby, kdy se v blízkosti zastaralejšího zařízení lidé setkali se zápachem. Přitom v sousedním Německu funguje již okolo 5 000 bezzávadových bioplynových stanic.

Také další prosperující státy jako Rakousko, Švýcarsko či všechny skandinávské země pověstné svým smyslem pro řád, čistotu i šetrnou ochranu životního prostředí podporují rozrůstání tohoto oboru. Lidé v těchto zemích si zvykli na vysoký standard i ekonomicky promyšlené směřování svých států a strach z této obnovitelné a lokálně vyráběné energie nepociťují.

Klastr bioplyn chce svojí činností přispět i k tomu, aby se česká veřejnost seznamovala s nejnovějšími zahraničními, vědeckými i ekonomickými poznatky v rozkvétajícím a veskrze moderním oboru bioplynu. Proto naši členové, včetně významných výzkumných institucí, spolupracují vedle informování i na podpoře konkurenceschopnosti českých firem a vědeckých experimentech v tomto oboru.

Proto si Klastr bioplyn nechal udělat průzkum veřejného mínění v několika obcích, v jejichž blízkosti stojí bioplynové stanice. Zároveň jsme nechali změřit pachové látky odbornou laboratoří specializující se na měření pachů. Výsledky průzkumu a měření naleznete zde:
Soubory ke stažení

Jaké jsou strategické přínosy výroby energie z bioplynu?

  1. Vzhledem k tomu, že fosilní zdroje ubývají vyplatí se zavčas přecházet na zdroje energie, které jsou obnovitelné.
  2. Bioplynové stanice dodávají energii stabilně po celý den bez ohledu na počasí. Provoz těchto stanic přispívá k efektivnější regulaci rozvodné sítě.
  3. U speciálních stanic se dokonce využívá efektivně bioodpad, který doposud končil na skládkách či ve spalovně a znečišťuje životní prostředí. Proto celá města v západních státech přistupují k jeho odvážení do bioplynových stanic, kde z nich vzniká užitek v podobě elektřiny, tepla a digestátu. Digestát je fermentační zbytek, který zcela zachovává přírodní živiny a humus. Stává se tak výborným zemědělským hnojivem, které navrací živiny do půdy.
  4. Velká část skleníkových plynů je ušetřena tím, že je v bioplynových stanicích vyrobena energie, která tak nemusí být vyrobena například spálením uhlí. Omezením skládkování bioodpadů se omezí emise metanu ze skládek.
  5. Vyrábět elektrickou energii i teplo ve velkém množství menších zdrojů na lokální úrovni znamená ušetřit na zbytečných transportech na obrovské vzdálenosti. Navíc výpadky malého zdroje energie jsou oproti výpadkům velkých elektráren snadno nahraditelné. Jde jak o podporu plurality poskytovatelů energie, která je významná pro demokracii, která není závislá jen na jednom či dvou mocných gigantech. Navíc významně prospívá ekonomickému rozvoji i energetické soběstačnosti na lokální úrovni.
  6. K zahození pro celkovou strategii energetické bezpečnosti státu není ani zvýšení nezávislosti, neboť domácí bioplynové stanice přispívají k snižování dovozu energií z rizikových oblastí.

Klastr chce svými výzkumnými projekty přispět k rozvoji celého oboru bioplyn. Na inovacích v jednotlivých projektech proto spolupracujeme jak s odborníky z České zemědělské univerzity v Praze, tak také s dalšími experty zabývajícími se oblastí obnovitelných zdrojů energie.

Vývoj nového způsobu čištění bioplynu (scaling up)

Očekávané výsledky projektu navazují na současné vědecké a zejména technicko-ekonomické způsoby zušlechťování bioplynu. Proto budeme v poloprovozním měřítku ověřovat technologii, jejíž laboratorní měřítko bylo vyvinuto a právně ochráněno v červnu 2010. Jedná se o separaci bioplynu pomocí kapalné membrány imobilizované v porézním membránovém nosiči. Tento perspektivní vynález byl ověřen v laboratorním měřítku, ale k jeho komercializaci zbývá ještě relativně dlouhá cesta, ke které chceme podstatně přispět. V provozním měřítku se očekává snížení provozních i investičních nákladů na oddělení jednotlivých složek bioplynu. Čištění bioplynu (obvykle metodou vypírky) je dnes rozšířeno asi na cca 50 bioplynových stanicích v celé EU, což je jen malý podíl na celkových zhruba 7 tisicích stanic. Vyššímu rozšíření brání právě nepříznivé technicko-ekonomické náklady.
V rámci ověřování tohoto patentu bude provedena řada poloprovozních zkoušek. Po poloprovozním ověření budou členové Klastru dále pracovat na odzkoušení navrženého patentu v provozním měřítku.
Výstupem tohoto projektu bude komerčně dostupný způsob čištění bioplynu pomocí kapalné membrány imobilizované v porézním membránovém nosiči

Vývoj technologie komerčně dostupné pro menší výkony (scaling down)

Další část našich aktivit se bude týkat technicko-ekonomických řešení vědecky nebo i provozně ověřených způsobů čistění bioplynu. Tato technologie je dostupná pro bioplynové stanice, které mají výkon ekvivalentu 2 MW el. V ČR jsou konstruovány zejména bioplynové stanice výkonu od 0,5 do 1 MW el ekvivalentu a proto je nutné tuto technologii upravit, aby byla ekonomicky dostupná i pro menší aplikace.
Čištění bioplynu je stále relativně energeticky nákladné a v závislosti na použité technologii uniká 2 – 4 % methanu do „odpadního plynu“, který se musí nákladně čistit například dopalováním přes tzv. RTO katalyzátor za pomoci zemního plynu. Realizací projektu dojde ke zlepšení výše uvedených parametrů a k snížení energetické spotřeby, čímž se uvolní cesta k uplatnění této technologie v ČR.
Výstupem tohoto projektu bude zvýšení technicko-ekonomických parametrů dnes dostupných způsobů čištění bioplynu a snížení negativních dopadů na životní prostředí.

Zvyšování energetické hustoty bioplynu

Dosud jsme se nesetkali s tím, že by byla v poloprovozním měřítku ověřena možnost jednoduchého předčišťování bioplynu pro jeho vyšší energetickou hustotu tak, aby bylo možné předčištěný bioplyn skladovat a k výrobě elektrické energie využívat v době špičkové poptávky. Tímto řešením očekáváme snížení ekonomických nákladů na bioplynové stanice s dynamickou výrobou elektřiny a skladováním předčištěného bioplynu v době nízké poptávky po energii.
Proto chceme vyvíjet zejména technicky a ekonomicky dostupné řešení krátkodobého skladování předčištěného plynu s použitím v kogenerační jednotce v době poptávky po energii.

Čistý bioplyn pro palivové články

Hodláme se také zabývat úpravou bioplynu pro využití v palivových článcích na ekonomicky dostupných provozních a poloprovozních typech palivových článků. Požadavky na kvalitu plynu se výrazně liší v závislosti na typu palivového článku. Projekt má za cíl navrhnout takové řešení pro úpravy bioplynu, které bude vhodné pro komerčně dostupné typu palivových článků. Právě tyto znalosti a technické možnosti bude projekt také zkoumat.