Domů > Projekty

Projekty

Vytvoření pracoviště s odborným experimentálním a analytickým zařízením

V rámci tohoto projektu byl zrekonstruován objekt v majetku České zemědělské univerzity, který se nachází v Červeném Újezdě a Klastr jej má v pronájmu Bylo zde vytvořeno laboratorní a experimentální pracoviště, kde je možné :

  • provádět měření fyzikálně-chemických parametrů pro simulaci procesu anaerobní digesce
  • provádět výzkum a vývoj pro optimalizaci chodu provozních celků bioplynových stanic
  • provozovat sestavu laboratorních fermentorů s automatizovaným řízením a měřením procesních parametrů

Vznikla tak plně vybavená a specializovaná laboratoř, zaměřující se výhradně na výzkum a vývoj v oboru bioplyn. Investoři nebo dodavatelé bioplynových stanic budou moci využívat provozu této laboratoře k analýze surovin, které zamýšlí zpracovávat v bioplynové stanici nebo k analýze produktů z bioplynových stanic k posouzení jejich vlastností k využití jako hnojiva. Více o nabídce využití laboratoře naleznete ZDE.
Pracoviště též slouží vysokým školám a specializovaným středním školám. Na pracovišti je možné provádět experimentální část výuky nebo část diplomových prací.

Optimalizace a automatizace procesu anaerobní digesce

Tento projekt se zaměřuje na hlubší poznání procesu anaerobní digesce (výroby bioplynu) z hlediska provozních parametrů a možnosti automatické či dálkové kontroly a maximalizace efektivního využití.

Projekt pomůže proces anaerobní digesce zefektivnit, pomůže snížit dosud vysoké požadavky na znalost a každodenní přítomnost obsluhy a sníží rizika zhoršení či zastavení biologického procesu např. vlivem lidského faktoru a umožní řízení a kontrolu pomocí tzv. vzdáleného přístupu. Tímto se zvýší provozní stabilita bioplynových stanic a tím bude vyrobeno více energie ze stejných investičních nákladů. Bude navrženo lepší využití digestátu a jeho uplatnění především jako hnojiva nebo substrátu pro pěstování rostlin.
Tento projekt bude řešen za použití sady laboratorních fermentorů umožňující hloubkové studium procesu, zkoušení a sledování nových semiautomatických či automatických analytických metod s online výstupem do řídícího modulu a sledováním těchto parametrů také v provozních podmínkách.

Předúprava surovin a využití nových surovin pro výrobu bioplynu

Na výrobu bioplynu je možné použít řadu tradičních surovin, jako jsou vytříděné průmyslové a zemědělské odpady nebo cíleně pěstovaná biomasa (kukuřičná siláž, travní seč). Značný potenciál skýtají také dosud nevyužívané suroviny a materiály. Příkladem může být směsný komunální odpad, který obsahuje asi 60 % rozložitelných (použitelných) surovin. Nejprve je však nutné jejich mechanické oddělení od zbytku nevyužitých příměsí. Tento projektu bude řešit způsoby a zdroje dosud nevyužívaných surovin pro výrobu bioplynu.

Projekt umožní rozšířit surovinovou základu pro výrobu bioplynu. Umožní tak realizaci bioplynových stanic s využitím dosud nepoužitých materiálů. Umožní také lépe zpracovávat odpadní materiály, což přinese řešení zejména městům a obcím, respektive také dodavatelům bioplynových stanic pro tuto cílovou skupinu.

V rámci tohoto projektu bude zkoumán vliv prosté biologické hydrolýzy za různých teplot a různého složení/zrnitostní frakce odpadů a dále bude zjišťováno působení zejména tzv. termotlaké hydrolýzy na následné zpracování v bioplynové stanici.

Zvýšení energetické účinnosti bioplynových stanic, zvýšení environmentálních přínosů a zlepšení pracovního prostředí

Současné bioplynové stanice obvykle využívají pouze malou část tepla. Dalším využitím tepla je možné zvýšit energetickou účinnost o 20 – 40 %. V rámci tohoto projektu budou navrženy inovativní technologické postupy využití tepla k výrobě produktů s vyšší přidanou hodnotou (sušení, výroba hnojiv, otop objektů, využití technologického tepla) a zvýšení elektrické účinnosti technologiemi jako je ORC či náporové parní turbíny. Součástí výstupu bude informační materiál pro potenciální dodavatele zařízení na využití tepla a také pro provozovatele bioplynových stanic zobrazující možnosti technicky pokročilejšího využití tepla.

Čištění bioplynu na kvalitu zemního plynu a pro potřeby uplatnění v palivových článcích

Projekt rozvine a zpřesní současné znalosti o čištění bioplynu na vyšší kvalitu. V rámci dílčího cíle bude sledováno zejména zlepšení ekonomických parametrů vědecky dobře zvládnuté technologie čištění bioplynu, tak aby mohla být dostupná i na bioplynových stanicích malých výkonů. Cílem bude zajistit ekonomicky dostupný provoz čištění na kvalitu pro využití v dopravě (CNG), pro vtláčení do sítí zemního plynu (biomethan), pro levnější skladování a využití v plynových motorech ve špičkovém provozu. Dále se tento dílčí cíl bude věnovat problematice čištění bioplynu pro potřeby palivových článků.

Vývoj výrobků pro regionální výrobní kapacity

Projekt je zaměřen na vývoj technologických částí bioplynových stanic, které bude možné vyrábět v České republice. V současné době jsou velké podíly dodávky bioplynových stanic ze zahraničí, což zhoršuje saldo zahraničního obchodu a neprospívá rozvoji českého průmyslu. V rámci projektu se budedou řešit návrhy výrobních postupů komponent na výstavbu bioplynových stanic v konkrétních výrobních závodech v ČR a bude se analyzovat, jaké je poptávka po výrobcích pro stavbu bioplynové stanice.